آخرین محصولات (کانکتورهای XH)

XH6پین نری

XH6پین نری

H11 :کد

۱۳,۲۰۰ ريال

کانکتور نری XH6 پین صاف روی بردی
XH9پین نری

XH9پین نری

2533 :کد

۱۵,۴۰۰ ريال

کانکتور نری روی بردیXH9P
کانکتور سیمدار9پین

کانکتور سیمدار9پین

G80 :کد

۸۱,۴۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XH9پین با سیم 25سانتی
XH10Pنری

XH10Pنری

1563 :کد

۱۹,۸۰۰ ريال

کانکتور نری 10پین ریز نصب روبردی xh
XH8Pنری

XH8Pنری

1562 :کد

۱۷,۵۰۰ ريال

کانکتور نری 8پین ریز نصب روبردی xh
XH5پین نری

XH5پین نری

1561 :کد

۶,۲۵۰ ريال

کانکتور نری 5پین ریز نصب روبردی xh
XH4Pنری

XH4Pنری

1560 :کد

۸,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 4پین ریز نصب روبردی xh
XH3Pنری

XH3Pنری

1559 :کد

۳,۷۵۰ ريال

کانکتور نری 3پین ریز نصب روبردی xh
XH2Pنری

XH2Pنری

1558 :کد

۲,۵۰۰ ريال

کانکتور نری 2پین ریز نصب روبردی xh
کانکتور سیمدار 10پین

کانکتور سیمدار 10پین

G85 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH10
کانکتور سیمدار 8پین

کانکتور سیمدار 8پین

G75 :کد

۷۲,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH8
کانکتور سیمدار 6پین

کانکتور سیمدار 6پین

G65 :کد

۵۲,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار6 XHبا سیم 30سانتی متری XH6
کانکتور سیمدار 5پین

کانکتور سیمدار 5پین

G60 :کد

۳۳,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدارXH با سیم 30سانتی متری XH5
کانکتور سیمدار 4پین

کانکتور سیمدار 4پین

G55 :کد

۳۷,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH4
کانکتور سیمدار 3پین

کانکتور سیمدار 3پین

G50 :کد

۲۷,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH3P
کانکتور سیمدار 2پین

کانکتور سیمدار 2پین

G45 :کد

۱۶,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدارXH با سیم 30سانتی متری XH2P