آخرین محصولات (کانکتورهای XH)

XH6پین نری

XH6پین نری

H11 :کد

۱۱,۰۰۰ ريال

کانکتور نری XH6 پین صاف روی بردی
XH9پین نری

XH9پین نری

2533 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

کانکتور نری روی بردیXH9P
کانکتور XHسیمدار9پین

کانکتور XHسیمدار9پین

G80 :کد

۲۰۳,۹۴۰ ريال

کانکتور سیمدار XH9پین با سیم 25سانتی
XH10Pنری

XH10Pنری

1563 :کد

۲۷,۴۱۹ ريال

کانکتور نری 10پین ریز نصب روبردی xh
XH8Pنری

XH8Pنری

1562 :کد

۱۶,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 8پین ریز نصب روبردی xh
XH5پین نری

XH5پین نری

1561 :کد

۱۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 5پین ریز نصب روبردی xh
XH4Pنری

XH4Pنری

1560 :کد

۱۳,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 4پین ریز نصب روبردی xh
XH3Pنری

XH3Pنری

1559 :کد

۷,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 3پین ریز نصب روبردی xh
XH2Pنری

XH2Pنری

1558 :کد

۵,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 2پین ریز نصب روبردی xh
کانکتورXH سیمدار 10پین

کانکتورXH سیمدار 10پین

G85 :کد

۲۰۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH10
کانکتورXH سیمدار 8پین

کانکتورXH سیمدار 8پین

G75 :کد

۱۶۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH8
کانکتورXH سیمدار 6پین

کانکتورXH سیمدار 6پین

G65 :کد

۱۲۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار6 XHبا سیم 30سانتی متری XH6
کانکتور XHسیمدار 5پین

کانکتور XHسیمدار 5پین

G60 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدارXH با سیم 30سانتی متری XH5
کانکتورXHسیمدار4پین

کانکتورXHسیمدار4پین

G55 :کد

۸۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH4
کانکتور XHسیمدار 3پین

کانکتور XHسیمدار 3پین

G50 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH3P
کانکتورXHسیمدار2پین

کانکتورXHسیمدار2پین

G45 :کد

۴۳,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدارXH با سیم 30سانتی متری XH2P