آخرین محصولات (IDC*BOX)

BOX2*4

BOX2*4

J13 :کد

۲۹,۰۰۰ ريال

کانکتور نری باکس 8پین روی بردی
BOX2*17

BOX2*17

1196 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 34پین روبردی
BOX2*15

BOX2*15

1195 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 30پین روبردی
BOX2*13

BOX2*13

1194 :کد

۳۴,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 26پین روبردی
BOX2*10

BOX2*10

1193 :کد

۲۶,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 20پین روبردی
BOX2*8

BOX2*8

J3 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 16پین روبردی
BOX2*5

BOX2*5

1192 :کد

۲۲,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 10پین روبردی
BOX2*3

BOX2*3

1191 :کد

۲۸,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 6پین رو بردی
IDC2*20

IDC2*20

1190 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت40پین خور پرسی قفل شو
IDC2*17

IDC2*17

1189 :کد

۶۲,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 34پین خور پرسی قفل شو
IDC2*15

IDC2*15

1188 :کد

۵۷,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت30پین خور پرسی قفل شو
IDC2*13

IDC2*13

1187 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت20پین خور پرسی قفل شو
IDC2*10

IDC2*10

1186 :کد

۳۸,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 20پین خور پرسی قفل شو
IDC2*8

IDC2*8

1185 :کد

۳۲,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 16پین خور پرسی قفل شو
IDC2*7

IDC2*7

1184 :کد

۲۸,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 14 پین خور کیفیت عالی با قفل
IDC2*4

IDC2*4

1183 :کد

۳۸,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 8رشته خور همراه با قفل
IDC2*3

IDC2*3

J12 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 6 رشته باکیفیت عالی
IDC 2*5

IDC 2*5

1182 :کد

۲۲,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 10 رشته همراه با قفل