آخرین محصولات (IDC*BOX)

BOX2*4

BOX2*4

J13 :کد

۴۳,۷۳۳ ريال

کانکتور نری باکس 8پین روی بردی
BOX2*17

BOX2*17

1196 :کد

۶۰,۳۲۱ ريال

کانکتور نری 34پین روبردی
BOX2*15

BOX2*15

1195 :کد

۴۵,۲۴۱ ريال

کانکتور نری 30پین روبردی
BOX2*13

BOX2*13

1194 :کد

۵۱,۲۷۲ ريال

کانکتور نری 26پین روبردی
BOX2*10

BOX2*10

1193 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 20پین روبردی
BOX2*8

BOX2*8

J3 :کد

۴۰,۱۷۰ ريال

کانکتور نری 16پین روبردی
BOX2*5

BOX2*5

1192 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 10پین روبردی
BOX2*3

BOX2*3

1191 :کد

۳۰,۵۹۱ ريال

کانکتور نری 6پین رو بردی
IDC2*20

IDC2*20

1190 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 20پین(20P) فاصله پایه 2.54
IDC2*17

IDC2*17

1189 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 34پین(34P) فاصله پایه 2.54
IDC2*15

IDC2*15

1188 :کد

۸۵,۹۵۸ ريال

کانکتور فلت خور 30پین(30P) فاصله پایه 2.54
IDC2*13

IDC2*13

1187 :کد

۵۱,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 26پین(26P) فاصله پایه 2.54
IDC2*10

IDC2*10

1186 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 20پین(20P) فاصله پایه 2.54
IDC2*8

IDC2*8

1185 :کد

۳۳,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 16پین(16P) فاصله پایه 2.54
IDC2*7

IDC2*7

1184 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 14پین(14P) فاصله پایه 2.54
IDC2*4

IDC2*4

1183 :کد

۳۴,۲۷۳ ريال

کانکتور فلت خور 8پین(8P) فاصله پایه 2.54
IDC2*3

IDC2*3

J12 :کد

۳۲,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 6پین(6P) فاصله پایه 2.54
IDC 2*5

IDC 2*5

1182 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت خور 10پین(10P) فاصله پایه 2.54