آخرین محصولات (NTC)

NTC1K

NTC1K

L92 :کد

۲۲,۵۰۰ ريال

مقاومت حرارتیNTC1 K با خطای 10%
NTC100

NTC100

L91 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

مقاومت حرارتی یاNTC 100OHME
NTC50

NTC50

L90 :کد

۲۲,۶۶۰ ريال

مقاومت حرارتی یا همان NTC 20OHME با قطر 5میلیمتر 10%خطا
NTC20

NTC20

L89 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

مقاومت حرارتی یا همانNTC 20OHM با قطر 5میلیمتر 10% خطا
NTC 10

NTC 10

L88 :کد

۳۴,۲۷۳ ريال

مقاومت حرارتی یا همانNTC10OHMبا قطر 5میلیمتر