آخرین محصولات (EEPROM)

24C512A

24C512A

F61 :کد

۴۰۰,۰۰۰ ريال

MM EEPROM 512K FDM BRAND
89C51 -24PI

89C51 -24PI

SIM24 :کد

۱,۹۸۰,۰۰۰ ريال

AT27C4069

AT27C4069

F49 :کد

۱,۴۱۵,۲۰۰ ريال

27C4069
AT29C512

AT29C512

F50 :کد

۱,۰۳۸,۰۰۰ ريال

MM EEPROM 8*64K FLASH 120ns PARALLEL
24C32 SMD

24C32 SMD

2265 :کد

۱۱۵,۰۰۰ ريال

EEPROM 32K BIT SERIAL CMOS
24C02 SMD

24C02 SMD

2264 :کد

۱۲۳,۸۰۰ ريال

2k Serial Cmos Eeprom (256 X 8);Self
24C08 SMD

24C08 SMD

2263 :کد

۵۸,۵۰۰ ريال

EEPROM 8K BIT( 1K*8) SERIAL SO-8 CMOS
24C64

24C64

1825 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

MM EEPROM 64K BIT SERIAL
24C32

24C32

1824 :کد

۵۰۰,۰۰۰ ريال

MM EEPROM 32K BIT SERIAL CMOS--2-Wire Serial Cmos Eeprom 32k
24C16

24C16

1823 :کد

۱۲۳,۸۰۰ ريال

MM EEPROM 16KBIT(2K*8) SERIAL CMOS
24C08

24C08

1822 :کد

۲۲۰,۰۰۰ ريال

MM EEPROM 8K BIT( 1K*8) SERIAL 2WIRE CMOS
24C04

24C04

1821 :کد

۴۸,۰۰۰ ريال

MM EEPROM 4K BIT(512*8) SERIAL 2WIRE VCC:1.8-2.7
24C02

24C02

1820 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

,2k Serial Cmos Eeprom (256 X 8);Self
27C512

27C512

1819 :کد

۱,۴۰۰ ريال

CMOS 256KBIT (32KB*8) UV EPROM27256
93C46

93C46

F53 :کد

۱۳۵,۰۰۰ ريال

MM EEPROM 1K BIT (128*8/64*16) SERIAL CMOC 4ma