پرداخت

لطفا پس از خرید و تایید فاکتور،جمع کل مبلغ را به شماره کارت ها یا حسابهای زیر واریز نمایید سپس با فروشگاه تماس بگیرید

 

شماره حساب بانک کشاورزی:                     37384290

شماره کارت بانک        سپه:                       5892/1010/7862/4208

شماره کارت بانک کشاورزی:                      6037/7016/4421/5995

به نام :اکبر جلالیان خاکشور