پرداخت

لطفا پس از خرید و تایید فاکتور،جمع کل مبلغ را به شماره کارت ها یا حسابهای زیر واریز نمایید سپس با فروشگاه تماس بگیرید

 

شماره حساب بانک کشاورزی:                     37384290

شماره کارت بانک کشاورزی:                       6037/7016/4421/5995

شماره کارت بانک کارآفرین:                        6274/8811/1547/5989

 

به نام :اکبر جلالیان خاکشور