آخرین محصولات (گاز و دود)

MQ5

MQ5

1992 :کد

۱,۸۴۸,۶۸۵ ريال

سفارشی
MQ2

MQ2

1991 :کد

۰ ريال

سنسور دود-گاز مایع - ایزو بوتان - متان - الکل - هیدروژن- پر
MQ9

MQ9

1990 :کد

۰ ريال

سنسور گاز مونو اکسید کربنCO و گاز شهری LPG و گاز CH4