آخرین محصولات (کریستال)

کریستال 40.000MH

کریستال 40.000MH

1713 :کد

۷۳,۶۴۵ ريال

کریستال فلزی40مگاهرتز 3صفر 2پایه40MH
32.768MH

32.768MH

1711 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

کریستال ساعت فلزی استوانه ای مخصوص ساعت
کریستال 24.000000MH

کریستال 24.000000MH

1710 :کد

۳۲,۰۰۰ ريال

کریستال فلزی 24مگاهرتز2پایه 6صفر24MH
کریستال20.000000MH

کریستال20.000000MH

1709 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

کریستال 2پایه فلزی20مگاهرتز 6صفر دقیق20MH
کریستال 18.432MH

کریستال 18.432MH

1708 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

کریستال فلزی 2پایه
کریستال16.000000MH

کریستال16.000000MH

1708 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

کریستال فلزی کوتاه 16مگاهرتز 6صفر16MH
کریستال 14.7456MH

کریستال 14.7456MH

1707 :کد

۱۰۰,۷۳۶ ريال

کریستال بدنه فلزی 2پایه نصب رو بردی
کریستال12.000000MH

کریستال12.000000MH

1706 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

کریستال فلزی با 2پایه رو بردی12مگاهرتز 6صفر دقیق 12MH
کریستال 11.0592MH

کریستال 11.0592MH

1705 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

کریستال فلزی با 2پایه
کریستال10.000000MH

کریستال10.000000MH

C8 :کد

۳۸,۰۰۰ ريال

کریستال بدنه فلزی 2پایه10مگاهرتز6صفر دقیق 10MH
کریستال8.000000MH

کریستال8.000000MH

1508 :کد

۵۴,۰۰۰ ريال

کریستال بدنه فلزی 2پایه8مگاهرتز6صفر دقیق 8MH
کریستال 7.3728MH

کریستال 7.3728MH

C9 :کد

۸۸,۲۲۰ ريال

کریستال بدنه فلزی 2پایه
کریستال6.000000MH

کریستال6.000000MH

C10 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

کریستال کوتاه بدنه فلزی6مگاهرتز6صفر دقیق 6MH
کریستال 4.915MH

کریستال 4.915MH

C11 :کد

۴۵,۲۴۱ ريال

کریستال پایه بلند فلزی
کریستال4.000000MH

کریستال4.000000MH

C12 :کد

۲۹,۰۰۰ ريال

کریستال کوتاه با بدنه فلزی4مگاهرتز 6صفر دقیق4MH
کریستال 3.5795MH

کریستال 3.5795MH

C13 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

کریستال کوتاه 2پایه بدنه فلزی
کریستال 2.000000

کریستال 2.000000

C14 :کد

۱۱۳,۴۰۳ ريال

کریستال 2پایه بلند 2مگاهرتز6صفر دقیق 2MH