آخرین محصولات (کانکتورهایPH)

پین PH5s

پین PH5s

G59 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدارPHبا فاصله پایه2میلیمترxh
پینPH4s

پینPH4s

G54 :کد

۹۸,۰۰۰ ريال

کانکتورPHسیمدار با فاصله پایه2میلیمترXH4
پین PH3s

پین PH3s

G49 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

کانکتور PHسیمدار با فاصله پایه2میلیمترXH3
پین PH2s

پین PH2s

G44 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

کانکتور با فاصله پایه 2میلی مترXH2