آخرین محصولات (کانکتورهایPH)

کانکتورPHسیمدار5پین

کانکتورPHسیمدار5پین

G59 :کد

۹۰,۶۴۰ ريال

کانکتور سیمدارPHبا فاصله پایه2میلیمترPH5
کانکتورPHسیمدار4پین

کانکتورPHسیمدار4پین

G54 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

کانکتورPHسیمدار با فاصله پایه2میلیمترPH4
کانکتورPHسیمدار3پین

کانکتورPHسیمدار3پین

G49 :کد

۷۸,۰۰۰ ريال

کانکتور PHسیمدار با فاصله پایه2میلیمترPH3
کانکتورPHسیمدار2پین

کانکتورPHسیمدار2پین

G44 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

کانکتور با فاصله پایه 2میلی مترPH2