آخرین محصولات (کانکتور های DB)

دی کانکتور 25پین رایت

دی کانکتور 25پین رایت

1398 :کد

۱۹۸,۰۰۰ ريال

دی کانکتور 25 پین رایت انگل رویردی
دی کانکتور 25پین رایت انگل

دی کانکتور 25پین رایت انگل

1397 :کد

۱۸۵,۰۰۰ ريال

کانکتور 25پین رایت انگل رو بردی
کاور DB15

کاور DB15

1396 :کد

۶۲,۶۰۰ ريال

کاور پلاستیکی DB15به صورت پیچی
کاور DB25

کاور DB25

1395 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

کاور پلاستیکی DB25 به صورت پیچی
کاورDB9

کاورDB9

1394 :کد

۳۸,۰۰۰ ريال

کاور پلاستیکی DB9 به صورت پیچی
دی کانکتور 15پین مادگی  رایت انگل

دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل

1144 :کد

۱۵۳,۱۰۰ ريال

DB15 ردیف 2 مادگی رایت انگل
دی کانکتور 15پین نری رایت انگل

دی کانکتور 15پین نری رایت انگل

1143 :کد

۱۶۷,۰۰۰ ريال

DB15 ردیف 2 رایت انگل روبردی نری
دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل

دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل

1142 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

کانکتور DB15 مادگی رایت انگل وبردی
دی کانکتور25پین  مادگی

دی کانکتور25پین مادگی

1140 :کد

۹۸,۰۰۰ ريال

کانکتور DB25مادگی پنلی و کاور دار
دی کانکتور 25پین نری

دی کانکتور 25پین نری

1139 :کد

۱۰۴,۳۰۰ ريال

کانکتور DB25 نری پنلی کاوردار
دی کانکتور 15پین مادگی

دی کانکتور 15پین مادگی

1138 :کد

۹۰,۵۰۰ ريال

کانکتور DB15 مادگی پنلی کاوردار 2ردیفه
دی کانکتور 15پین نری

دی کانکتور 15پین نری

1137 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

کانکتور DB15نری پنلی کاوردار
دی کانکتور 15پین مادگی

دی کانکتور 15پین مادگی

1136 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

کانکتور مادگی پنلی وکاور دار 3 ردیفه
دی کانکتور 15پین نری3ردیف

دی کانکتور 15پین نری3ردیف

1135 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

کانکتور DB15 نری پنلی و کاوردار 3 ردیفه
دی کانکتور 9پین  مادگی رایت انگل

دی کانکتور 9پین مادگی رایت انگل

1134 :کد

۷۶,۰۰۰ ريال

کانکتور مادگی رایت انگل
دی کانکتور 9پین نری رایت انگل

دی کانکتور 9پین نری رایت انگل

1133 :کد

۱۲۵,۲۰۰ ريال

کانکتور نری رایت انگل و روبردی
دی کانکتور 9پین مادگی

دی کانکتور 9پین مادگی

1132 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

DB9 مادگی پنلی و کاور دار
دی کنکتور 9پین نری

دی کنکتور 9پین نری

1131 :کد

۳۱,۰۰۰ ريال

DB9 نری پنلی و کاوردار