آخرین محصولات (کانکتور های DB)

دی کانکتور 25پین رایت

دی کانکتور 25پین رایت

1398 :کد

۱۴۳,۰۰۰ ريال

دی کانکتور 25 پین رایت انگل رویردی
دی کانکتور 25پین رایت انگل

دی کانکتور 25پین رایت انگل

1397 :کد

۹۹,۰۰۰ ريال

کانکتور 25پین رایت انگل رو بردی
کاور DB15

کاور DB15

1396 :کد

۴۹,۵۰۰ ريال

کاور پلاستیکی DB15به صورت پیچی
کاور DB25

کاور DB25

1395 :کد

۴۲,۹۰۰ ريال

کاور پلاستیکی DB25 به صورت پیچی
کاورDB9

کاورDB9

1394 :کد

۳۰,۸۰۰ ريال

کاور پلاستیکی DB9 به صورت پیچی
دی کانکتور 15پین مادگی  رایت انگل

دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل

1144 :کد

۷۱,۵۰۰ ريال

DB15 ردیف 2 مادگی رایت انگل
دی کانکتور 15پین نری رایت انگل

دی کانکتور 15پین نری رایت انگل

1143 :کد

۹۷,۹۰۰ ريال

DB15 ردیف 2 رایت انگل روبردی نری
دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل

دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل

1142 :کد

۱۲۶,۵۰۰ ريال

کانکتور DB15 مادگی رایت انگل وبردی
دی کانکتور25پین  مادگی

دی کانکتور25پین مادگی

1140 :کد

۶۰,۵۰۰ ريال

کانکتور DB25مادگی پنلی و کاور دار
دی کانکتور 25پین نری

دی کانکتور 25پین نری

1139 :کد

۶۰,۵۰۰ ريال

کانکتور DB25 نری پنلی کاوردار
دی کانکتور 15پین مادگی

دی کانکتور 15پین مادگی

1138 :کد

۶۱,۶۰۰ ريال

کانکتور DB15 مادگی پنلی کاوردار 2ردیفه
دی کانکتور 15پین نری

دی کانکتور 15پین نری

1137 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

کانکتور DB15نری پنلی کاوردار
دی کانکتور 15پین مادگی

دی کانکتور 15پین مادگی

1136 :کد

۴۹,۵۰۰ ريال

کانکتور مادگی پنلی وکاور دار 3 ردیفه
دی کانکتور 15پین نری3ردیف

دی کانکتور 15پین نری3ردیف

1135 :کد

۴۸,۰۰۰ ريال

کانکتور DB15 نری پنلی و کاوردار 3 ردیفه
دی کانکتور 9پین  مادگی رایت انگل

دی کانکتور 9پین مادگی رایت انگل

1134 :کد

۹۳,۵۰۰ ريال

کانکتور مادگی رایت انگل
دی کانکتور 9پین نری رایت انگل

دی کانکتور 9پین نری رایت انگل

1133 :کد

۷۱,۵۰۰ ريال

کانکتور نری رایت انگل و روبردی
دی کانکتور 9پین مادگی

دی کانکتور 9پین مادگی

1132 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

DB9 مادگی پنلی و کاور دار
دی کنکتور 9پین نری

دی کنکتور 9پین نری

1131 :کد

۲۲,۰۰۰ ريال

DB9 نری پنلی و کاوردار