آخرین محصولات (پتانسیمتر معمولی استاندارد)

پتانسیمتر 1مگااهم

پتانسیمتر 1مگااهم

1530 :کد

۲۸,۳۲۵ ريال

پتانسیمتر 1مگا اهم1دور 3پایه نصب رو بردیPOT1M
پتانسیمتر 500کیلو اهم

پتانسیمتر 500کیلو اهم

1529 :کد

۳۱,۱۵۸ ريال

پتانسیمتر 500کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT500K
پتانسیمتر 470کیلو اهم

پتانسیمتر 470کیلو اهم

1528 :کد

۳۵,۷۴۱ ريال

پتانسیمتر 470کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT470K
پتانسیمتر 220کیلو اهم

پتانسیمتر 220کیلو اهم

1527 :کد

۲۸,۳۲۵ ريال

پتانسیمتر 220کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT220K
پتانسیمتر 100کیلواهم

پتانسیمتر 100کیلواهم

1526 :کد

۲۸,۳۲۵ ريال

پتانسیمتر 100کیلو اهم1دور 3پایه نصب رو بردیPOT100K
پتانسیمتر 50کیلو اهم

پتانسیمتر 50کیلو اهم

1525 :کد

۲۸,۳۲۵ ريال

پتانسیمتر 50کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT50K
پتانسیمتر 22کیلو اهم

پتانسیمتر 22کیلو اهم

1524 :کد

۳۴,۲۷۳ ريال

پتانسیمتر 22کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT22K
پتانسیمتر 10 کیلو اهم

پتانسیمتر 10 کیلو اهم

1523 :کد

۲۶,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر10کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT10K
پتانسیمتر5کیلو اهم

پتانسیمتر5کیلو اهم

1522 :کد

۲۸,۳۲۵ ريال

پتانسیمتر4.7کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT5K
پتانسیمتر2.2کیلو اهم

پتانسیمتر2.2کیلو اهم

1521 :کد

۳۷,۷۰۱ ريال

پتانسیمتر2.2کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT2.2K
پتانسیمتر 1کیلو اهم

پتانسیمتر 1کیلو اهم

1520 :کد

۲۶,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر 1کیلو اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT1K
پتانسیمتر 500اهم

پتانسیمتر 500اهم

1519 :کد

۳۴,۲۷۳ ريال

پتانسیمتر 500اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT500
پتانسیمتر 200اهم

پتانسیمتر 200اهم

1518 :کد

۳۱,۱۵۸ ريال

پتانسیمتر 200اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT200
پتانسیمتر 100اهم

پتانسیمتر 100اهم

1517 :کد

۳۷,۷۰۱ ريال

پتانسیمتر 100اهم 1دور 3پایه نصب رو بردیPOT100