آخرین محصولات (پایه فیوز)

پایه فیوز روبردی چینی

پایه فیوز روبردی چینی

I86 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

جافیوز چینی فاصله پایه 2سانتیمتر
پین فیوز فلزی

پین فیوز فلزی

SIM2 :کد

۵,۰۰۰ ريال

جافیوزی یا همان پین فیوز 2پایه روی بردی مخصوص فیوز 2سانت
پایه فیوز پنلی بزرگ

پایه فیوز پنلی بزرگ

J50 :کد

۱۳۰,۰۰۰ ريال

جافیوزی 3سانتی متری پیچی مخصوص پنل درجه1
پایه فیوز روبردی

پایه فیوز روبردی

2469 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

جافیوزی روی بردی ترک درب دار
پایه فیوز پنلی

پایه فیوز پنلی

2293 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

جافیوزی درجه 1 مخصوص فیوز 2سانتی متری
پایه فیوز بین راهی بزرگ

پایه فیوز بین راهی بزرگ

2292 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

جافیوزی بین راهی فیوز3سانتی 2طرف سیمدار