آخرین محصولات (پایه فیوز)

پایه فیوز روبردی چینی

پایه فیوز روبردی چینی

I86 :کد

۱۹,۰۰۰ ريال

جافیوز چینی فاصله پایه 2سانتیمترHOLDER FUSE
پین فیوز فلزی

پین فیوز فلزی

SIM2 :کد

۵,۰۰۰ ريال

جافیوزی 2پایه روی بردی مخصوص فیوز 2سانتHOLDER FUSE
پایه فیوز پنلی بزرگ

پایه فیوز پنلی بزرگ

J50 :کد

۲۰۰,۰۰۰ ريال

جافیوزی 3سانتی متری پیچی مخصوص پنلHOLDER FUSE
پایه فیوز روبردی

پایه فیوز روبردی

2469 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

جافیوزی روی بردی ترک با فاصله پایه1.5سانتHOLDE FUSE
پایه فیوز پنلی 2سانت

پایه فیوز پنلی 2سانت

2293 :کد

۹۵,۰۰۰ ريال

جافیوزی پنلی مخصوص فیوز 2سانت HOLDER FUSE
پایه فیوز بین راهی بزرگ

پایه فیوز بین راهی بزرگ

2292 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

جافیوزی بین راهی فیوز3سانتی 2طرف سیمدارHOLDER