آخرین محصولات (پایه انتن SMA)

SMA TO UFLنری

SMA TO UFLنری

1840 :کد

۶۸۵,۴۶۵ ريال

سوکت SMA با سیم مخصوص و ضخیم
SMA SOFT

SMA SOFT

1839 :کد

۶ ريال

سوکت SMA با سیم مخصوص و نازک
سوکت UFL

سوکت UFL

1838 :کد

۱۰,۵۵۶ ريال

سوکت UFL مادگی روبردی پایه SMD
تبدیل نری به مادگی SMS TO SMS

تبدیل نری به مادگی SMS TO SMS

1837 :کد

۱۰,۵۵۶ ريال

سیم افزاینده طول نری به مادگی SMA TO SMA
SMA

SMA

1836 :کد

۴۵۲,۴۰۷ ريال

سوکت SMA رایت انگل روبردی