آخرین محصولات (مقاومت نوری LDR)

مقاومت نوری 5میلی متر

مقاومت نوری 5میلی متر

1989 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

LDR که با شدت نور کم یا زیاد میشود و 2پایه میباشد
مقاومت نوری 10میلی متر

مقاومت نوری 10میلی متر

1988 :کد

۳۰۲,۳۶۰ ريال

این مقاومت با شدت نور زیاد و کم میشود و 2پایه میباشد