آخرین محصولات (مخابراتی سیمدار)

کانکتور مخابراتی 10پین سیمدار

کانکتور مخابراتی 10پین سیمدار

H72/2 :کد

۲۴,۰۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی 10پین فاصله پایه 2.54میلیمتر سیمدار
کانکتور مخابراتی 8پین سیمدار

کانکتور مخابراتی 8پین سیمدار

H75/1 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی 8پین فاصله پایه 2.54میلیمتر سیمدار
کانکتور مخابراتی 7پین سیمدار

کانکتور مخابراتی 7پین سیمدار

H74/2 :کد

۶۱,۶۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی 7پین فاصله پایه 2.54میلیمتر سیمدار
کانکتور مخابراتی6پین سیمدار

کانکتور مخابراتی6پین سیمدار

H74/1 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی6پین فاصله پایه2.54میلیمتر سیمدار
کانکتور مخابراتی 5پین سیمدار

کانکتور مخابراتی 5پین سیمدار

H73/2 :کد

۴۴,۰۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی 5پین فاصله پایه 2.54میلیمتر سیمدار
کانکتور مخابراتی 4پین سیمدار

کانکتور مخابراتی 4پین سیمدار

H73/1 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی4پین فاصله پایه2.54میلیمتر سیمدار
کانکتور مخابراتی 3پین سیمدار

کانکتور مخابراتی 3پین سیمدار

H72/2 :کد

۲۴,۰۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی با فاصله پایه 2.54میلیمتر سیمدار
کانکتور مخابراتی سیمدار 2پین

کانکتور مخابراتی سیمدار 2پین

H72 :کد

۱۸,۰۰۰ ريال

کانکتور مخابراتی با فاصله پایه 2.54میلیمتر 2پین