آخرین محصولات (ماژول گیرنده و فرستنده 433)

گیرنده ASK433

گیرنده ASK433

2257 :کد

۰ ريال

گیرنده رادیویی مدلاسیون AMفرکانس 433MH
ماژول گیرنده و فرستنده HMTRP

ماژول گیرنده و فرستنده HMTRP

2255 :کد

۰ ريال

HMTR با فرکانس 433MH که خود هم گیرنده و هم فرستنده میب�
فرستنده کریستالی 433

فرستنده کریستالی 433

2252 :کد

۰ ريال

ماژول فرستنده با فرکانس کاری 433MH