آخرین محصولات (مادون قرمز)

گیرنده 3پایه مادون قرمز

گیرنده 3پایه مادون قرمز

E89 :کد

۱۵۰,۸۰۲ ريال

سنسور گیرنده 3پایه مادون قرمزIR با فرکانس 1838
TCRT5000

TCRT5000

1985 :کد

۲۷۳,۸۵۷ ريال

گیرنده و فرستنده مادون قرمز قوی
CNY70

CNY70

1984 :کد

۵۱۶,۳۴۶ ريال

گیرنده و فرستنده مادون قرمز 4پایه 3میلیمتر
SEND IR 5MM

SEND IR 5MM

1983 :کد

۲۵,۷۵۰ ريال

فرستنده مادون قرمز 5میلیمتر 2پایه
SEND IR 3MM

SEND IR 3MM

1982 :کد

۲۷,۴۱۹ ريال

فرستنده مادون قرمز 3میلی متر 2پایه
RECEIVER IR 5MM

RECEIVER IR 5MM

1981 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

گیرنده مادون قرمز 5میلی متر
RECEIVER IR 3MM

RECEIVER IR 3MM

1980 :کد

۳۴,۲۷۳ ريال

گیرنده مادون قرمز 2پایه با قطر 3میلی متر