آخرین محصولات (فیوز شیشه ای 3 سانتی)

فیوز شیشه ای 20 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 20 امپر3سانت

1169 :کد

۳۲,۷۲۴ ريال

FUSE 20A 250V
فیوز شیشه ای 10 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 10 امپر3سانت

1168 :کد

۱۶,۴۵۱ ريال

FUSE 10A 250V
فیوز شیشه ای 9 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 9 امپر3سانت

1167 :کد

۲۲,۶۲۱ ريال

FUSE 9A 250V
فیوز شیشه ای 8 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 8 امپر3سانت

3029 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

FUSE 8A 250V
فیوز شیشه ای 7 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 7 امپر3سانت

3030 :کد

۱۵,۰۸۰ ريال

FUSE 7A 250V
فیوز شیشه ای 6 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 6 امپر3سانت

1164 :کد

۱۵,۰۸۰ ريال

FUSE 6A 250V
فیوز شیشه ای 5 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 5 امپر3سانت

1163 :کد

۱۳,۰۰۰ ريال

FUSE 5A 250V
فیوز شیشه ای 4 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 4 امپر3سانت

1162 :کد

۱۳,۰۰۰ ريال

FUSE 4A 250V
فیوز شیشه ای 3 امپر3سانت

فیوز شیشه ای 3 امپر3سانت

1161 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

FUSE 3A 250V
فیوز شیشه ای 2امپر3سانت

فیوز شیشه ای 2امپر3سانت

1160 :کد

۱۳,۵۹۶ ريال

FUSE 2A 250V
فیوز شیشه ای 1امپر3سانت

فیوز شیشه ای 1امپر3سانت

1159 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

fuse 1A 3cm