آخرین محصولات (فیوز شیشه ای 2سانتی)

فیوز شیشه ای 20 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 20 امپر2سانت

1158 :کد

۲۲,۶۲۱ ريال

FUSE 20A 250V
فیوز شیشه ای 10 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 10 امپر2سانت

1156 :کد

۹,۹۷۰ ريال

FUSE 10A 250V
فیوز شیشه ای 8 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 8 امپر2سانت

1154 :کد

۷,۷۲۵ ريال

FUSE 8A 250V
فیوز شیشه ای 7 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 7 امپر2سانت

1153 :کد

۷,۷۲۵ ريال

FUSE 7A 250V
فیوز شیشه ای 6 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 6 امپر2سانت

1152 :کد

۷,۷۲۵ ريال

FUSE 6A 250V
فیوز شیشه ای 5امپر2سانت

فیوز شیشه ای 5امپر2سانت

1151 :کد

۷,۷۲۵ ريال

FUSE 5A 250V
فیوز شیشه ای 4 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 4 امپر2سانت

1150 :کد

۷,۷۲۵ ريال

FUSE 4A 250V
فیوز شیشه ای 3 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 3 امپر2سانت

1149 :کد

۸,۲۴۰ ريال

FUSE 3A 250V
فیوز شیشه ای 2 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 2 امپر2سانت

1148 :کد

۷,۷۲۵ ريال

FUSE 2A 250V
فیوز شیشه ای 1 امپر2سانت

فیوز شیشه ای 1 امپر2سانت

1147 :کد

۸,۲۴۰ ريال

FUSE 1A 250V
فیوز شیشه ای 500 میلی امپر2سانت

فیوز شیشه ای 500 میلی امپر2سانت

1157 :کد

۷,۲۱۰ ريال

FUSE 500MA 250V
فیوز شیشه ای 200میلی امپر2سانت

فیوز شیشه ای 200میلی امپر2سانت

1181 :کد

۲۰,۵۶۴ ريال

FUSE 200MA 250V
فیوز شیشه ای 100میلی امپر2سانت

فیوز شیشه ای 100میلی امپر2سانت

1180 :کد

۱۵,۰۸۰ ريال

FUSE 100MA 250V