آخرین محصولات (فیوز حرارتی)

فیوز حرارتی 250 درجه

فیوز حرارتی 250 درجه

2525 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 240 درجه

فیوز حرارتی 240 درجه

2524 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 216 درجه

فیوز حرارتی 216 درجه

2523 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 192 درجه

فیوز حرارتی 192 درجه

2522 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 184درجه

فیوز حرارتی 184درجه

2497 :کد

۸۰,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 10امپر 184درجه
فیوز حرارتی 180درجه

فیوز حرارتی 180درجه

Y1 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 10امپر 180درجه
فیوز حرارتی 157درجه

فیوز حرارتی 157درجه

2489 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 10امپر 157درجه
فیوز حرارتی 142 درجه

فیوز حرارتی 142 درجه

2485 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز 10امپر حرارتی 142درجه
فیوز حرارتی 133درجه

فیوز حرارتی 133درجه

2484 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز 10امپر حرارتی 133درجه
فیوز حرارتی 99درجه

فیوز حرارتی 99درجه

2479 :کد

۱۰۵,۹۳۶ ريال

فیوز حرارتی 10امپر با 99درجه که عملکرد ترموستات دارد
فیوز حرارتی 85درجه

فیوز حرارتی 85درجه

2476 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

فیوز حرارتی 10امپر 85درجه که عملکرد ترموستات دارد