آخرین محصولات (فیبر خام استخوانی)

فیبر استخوانی 25*25

فیبر استخوانی 25*25

1501 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی 20*20

فیبر استخوانی 20*20

1451 :کد

۳۹۰,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی  15*15

فیبر استخوانی 15*15

1450 :کد

۲۱۰,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی 10*15

فیبر استخوانی 10*15

1498 :کد

۱۵۰,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی 10*10

فیبر استخوانی 10*10

1497 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35 میکرون