آخرین محصولات (سیم متفرقه)

سیم لاکی

سیم لاکی

J22 :کد

۱۳۰,۰۰۰ ريال

سیم لاکی قطر 0.1میل در حلقه 3متری
سیم وایرپ متری

سیم وایرپ متری

2184 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

سیم متری نازک مخصوص پشت مدار