آخرین محصولات (سیم فلت)

فلت رنگی 10رشته

فلت رنگی 10رشته

Z1/4 :کد

۲۵۰,۰۰۰ ريال

واحد قیمت بر حسب متر میباشید
سیم فلت 20رشته

سیم فلت 20رشته

Z1/3 :کد

۳۳۰,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است
سیم فلت 16رشته

سیم فلت 16رشته

Z1/2 :کد

۳۵۰,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است
سیم فلت 10 رشته

سیم فلت 10 رشته

Z1/1 :کد

۱۶۰,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است