آخرین محصولات (سیم فلت)

فلت رنگی 10رشته

فلت رنگی 10رشته

Z1/4 :کد

۳۷۷,۰۰۶ ريال

واحد قیمت بر حسب متر میباشید
سیم فلت 20رشته

سیم فلت 20رشته

Z1/3 :کد

۴۹۷,۶۴۸ ريال

قیمت بر حسب متر است
سیم فلت 16رشته

سیم فلت 16رشته

Z1/2 :کد

۳۴۰,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است
سیم فلت 10 رشته

سیم فلت 10 رشته

Z1/1 :کد

۲۳۵,۰۰۰ ريال

قیمت بر حسب متر است