آخرین محصولات (سوییچینگ)

TNY276pn

TNY276pn

D66 :کد

۳۳۵,۰۰۰ ريال

LOW POWER SWITCH
TNY274pn

TNY274pn

D65 :کد

۲۳۰,۰۰۰ ريال

ENERGY EFFICIENT, OFF LINE SWITCHER, PURE TIN
VIPER12A

VIPER12A

2214 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

VIPER22A

VIPER22A

2213 :کد

۱۵۰,۰۰۰ ريال

OFF-LINE SMPS PRIMARY SWITCHER
5M0365

5M0365

F3 :کد

۲۶۰,۰۰۰ ريال

POWER SWITCH 650V 50KHZ
LM723

LM723

2172 :کد

۲۸۵,۰۰۰ ريال

POSITIVE-ADJ 150mA 2V..37V
SG3525

SG3525

1849 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR CMOS PWM
KA331

KA331

1848 :کد

۳۹۰,۰۰۰ ريال

REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR CMOS
IR2113 COPY

IR2113 COPY

1841 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

درایور ماسفت -MOSFET HIGH VOLTAGE AND SPEED.IGBT DRIVER.600 V
TNY266اورجینال

TNY266اورجینال

1691 :کد

۷۸۰,۰۰۰ ريال

ENERGY EFFICIENT,LOW POWER,OFF-LINE SWITCHERS