آخرین محصولات (سوییچینگ)

TOP244YN

TOP244YN

L98 :کد

۱,۴۵۹,۹۱۷ ريال

TOPSWITCH INTERGRATED OFF-LINE SWITCHER 65W
KA7500smd

KA7500smd

Q9/2 :کد

۱۵۰,۸۰۲ ريال

switching regulator
KA7500

KA7500

Q9/1 :کد

۲۱۰,۰۰۰ ريال

switching regulator
TNY278pn

TNY278pn

D66/1 :کد

۱,۰۱۷,۷۶۵ ريال

ENERGY-EFFICIENT SWITCHER
TNY176

TNY176

D61 :کد

۳۹۰,۰۰۰ ريال

ENERGY EFFIECIENT OFLINE SWITCHER
TNY276pn

TNY276pn

D66 :کد

۴۵۲,۴۰۷ ريال

LOW POWER SWITCH
TNY274pn

TNY274pn

D65 :کد

۶۷۱,۷۵۶ ريال

ENERGY EFFICIENT, OFF LINE SWITCHER, PURE TIN
VIPER12A

VIPER12A

2214 :کد

۲۰۵,۶۴۰ ريال

VIPER22A

VIPER22A

2213 :کد

۲۳۲,۲۶۵ ريال

OFF-LINE SMPS PRIMARY SWITCHER
5M0365

5M0365

F3 :کد

۱,۳۰۲,۳۸۴ ريال

POWER SWITCH 650V 50KHZ
LM723

LM723

2172 :کد

۴۹۸,۵۲۰ ريال

POSITIVE-ADJ 150mA 2V..37V
SG3525

SG3525

1849 :کد

۱۲۴,۶۳۰ ريال

REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR CMOS PWM
KA331

KA331

1848 :کد

۷۹۳,۱۰۰ ريال

REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR CMOS
IR2113 COPY

IR2113 COPY

1841 :کد

۳۸۱,۹۸۲ ريال

درایور ماسفت -MOSFET HIGH VOLTAGE AND SPEED.IGBT DRIVER.600 V
TNY266اورجینال

TNY266اورجینال

1691 :کد

۵۲۱,۱۸۰ ريال

ENERGY EFFICIENT,LOW POWER,OFF-LINE SWITCHERS