آخرین محصولات (سویچ مغناطیسی)

رید رله 2 سانتیمتر

رید رله 2 سانتیمتر

2500 :کد

۲۴۹,۲۶۰ ريال

سوییچ مغناتیس یا REED RELAYطول20MM
رید رله 1سانتیمتر

رید رله 1سانتیمتر

2494 :کد

۱۸۰,۷۱۴ ريال

سوییچ مغناتیس یا REED RELAYطول 10MM
رید رله 1.5 سانتیمتر

رید رله 1.5 سانتیمتر

2430 :کد

۹۷,۸۵۰ ريال

سوییچ مغناتیس یا همان REED RELAY با طول 1.5سانت