آخرین محصولات (سوکت ای سی معمولی)

سوکت ای سی 28پین

سوکت ای سی 28پین

2415 :کد

۱۹,۰۰۰ ريال

سوکت معمولی 28پین باریک
سوکت ای سی 40پین

سوکت ای سی 40پین

1384 :کد

۲۸,۰۰۰ ريال

سوکت ای سی 40PIN
سوکت ای سی 24پین

سوکت ای سی 24پین

1383 :کد

۳۴,۸۰۰ ريال

سوکت ای سی24PIN پهن
سوکت ای سی 20پین

سوکت ای سی 20پین

1382 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

سوکت 20PINمعمولی با فاصله پایه استاندارد
سوکت ای سی 18پین

سوکت ای سی 18پین

1381 :کد

۱۸,۰۰۰ ريال

سوکت18PINمعمولی با فاصله پایه استاندارد
سوکت ای سی 16پین

سوکت ای سی 16پین

1380 :کد

۱۳,۰۰۰ ريال

سوکت 16PIN معمولی با فاصله پایه استاندارد
سوکت ای سی 14پین

سوکت ای سی 14پین

1379 :کد

۱۱,۰۰۰ ريال

سوکت14PIN معمولی با فاصله پایه استاندارد
سوکت ای سی 8پین

سوکت ای سی 8پین

1378 :کد

۷,۰۰۰ ريال

سوکت 8PIN معمولی با فاصله پایه استاندارد
سوکت ای سی 6پین

سوکت ای سی 6پین

1377 :کد

۶,۰۰۰ ريال

سوکت 6PIN معمولی با فاصله پایه استاندارد