آخرین محصولات (سون سگمنت)

سون سگمنت4دیجیت  کاتد

سون سگمنت4دیجیت کاتد

2181 :کد

۲۵۰,۰۰۰ ريال

seven segment 4digit katod
سون سگمنت4دیجیت آند

سون سگمنت4دیجیت آند

2180 :کد

۳۳۱,۷۶۵ ريال

seven segment 4digit anod
سون سگمنت 3دیجیت کاتد

سون سگمنت 3دیجیت کاتد

2179 :کد

۲۵۶,۳۶۴ ريال

seven segment 3digit katod
سون سگمنت  3دیجیت اند

سون سگمنت 3دیجیت اند

2178 :کد

۱۸۰,۰۰۰ ريال

seven segment 3digit anod
سون سگمنت2دیجیت کاتد

سون سگمنت2دیجیت کاتد

2177 :کد

۱۸۶,۹۴۵ ريال

seven segment 2digit katod
سون سگمنت 2دیجیت اند

سون سگمنت 2دیجیت اند

2176 :کد

۱۴۰,۰۰۰ ريال

seven segment 2digit anod
سون سگمنت کاتد sevensegment

سون سگمنت کاتد sevensegment

2175 :کد

۹۵,۰۰۰ ريال

سون سگمنت تک دیجیت قرمز رنگ کاتد با ولتاژ کاری 2ولت
سون سگمنت  آند sevensegment

سون سگمنت آند sevensegment

2174 :کد

۹۵,۰۰۰ ريال

سون سگمنت تک دیجیت اند قرمز رنگ با ولتاژ کاری 2ولت