آخرین محصولات (سنسور دما)

ماژول ترموستات W3230

ماژول ترموستات W3230

MO25 :کد

۳,۴۶۸,۴۵۳ ريال

ماژول کنترل دما220ولت با رله 20امپری و 2نمایشگر مجزا
DS18B20سیمدار

DS18B20سیمدار

F4/1 :کد

۵۸۷,۱۰۰ ريال

سنسور دما قلافدار دیجیتالی ضد آبDS18B20
DS18B20

DS18B20

F4 :کد

۶۸۵,۴۶۵ ريال

سنسور دما دیجیتال سایز TO92
SHT10

SHT10

1987 :کد

۰ ريال

سنسور خام دما و رطوبت دیجیتال
ماژول SHT10

ماژول SHT10

1986 :کد

۰ ريال

سنسور دما و رطوبت دیجیتال بسیار حساس
LM75

LM75

1978 :کد

۰ ريال

سنسور دما از 55-درجه تا 120درجه سانتیگراد
LM45C

LM45C

1977 :کد

۱۲,۶۶۷ ريال

سنسور دما از 20- درجه تا 100درجه سانتیگراد
LM335

LM335

1976 :کد

۴۰۷,۸۸۰ ريال

سنسور دما انالوگ از 40-تا 100درجه سانتی گراد
LM35 DZ

LM35 DZ

1975 :کد

۱,۶۵۸,۸۲۵ ريال

سنسور دما آنالوگ از 0 تا 100 درجه سانتگراد