آخرین محصولات (سلف مقاومتی)

فریت بید

فریت بید

EZ10 :کد

۷,۱۵۰ ريال

FERRITE BEADE با سایز 6میلی متر
1MH

1MH

E44 :کد

۲۸,۰۰۰ ريال

سلف مقاومتی 1میلی هانری
220UH

220UH

E39 :کد

۹,۹۰۰ ريال

سلف مقاومتی 220میکروهانری
330UH

330UH

E40 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

سلف مقاومتی 330میکروهانری 1.2وات
1UH

1UH

E18 :کد

۹,۹۰۰ ريال

سلف 1میکروهانری 1.2وات
10UH

10UH

E25 :کد

۹,۰۰۰ ريال

سلف مقاومتی 10میکروهانری 1.2وات
100UH

100UH

E36 :کد

۷,۷۰۰ ريال

سلف 1.2وات 100میکروهانری