آخرین محصولات (سلف مقاومتی)

33UH

33UH

E31 :کد

۲۵,۳۳۵ ريال

سلف مقاومتی نیم وات 33میکروهانری
فریت بید

فریت بید

EZ10 :کد

۱۳,۵۷۲ ريال

FERRITE BEADE با سایز 6میلی متر
1MH

1MH

E44 :کد

۳۰,۱۶۰ ريال

سلف مقاومتی 1میلی هانری
220UH

220UH

E39 :کد

۱۸,۶۹۵ ريال

سلف مقاومتی 220میکروهانری
330UH

330UH

E40 :کد

۲۳,۳۰۶ ريال

سلف مقاومتی 330میکروهانری 1.2وات
1UH

1UH

E18 :کد

۱۷,۴۴۸ ريال

سلف 1میکروهانری 1.2وات
10UH

10UH

E25 :کد

۱۹,۲۶۱ ريال

سلف مقاومتی 10میکروهانری 1.2وات
100UH

100UH

E36 :کد

۱۱,۳۳۰ ريال

سلف 1.2وات 100میکروهانری