آخرین محصولات (دیود زینر)

زینر24ولت

زینر24ولت

F86 :کد

۵,۶۶۵ ريال

دیود زنر 24ولت با توان نیم وات
BZT03D270

BZT03D270

SIM57 :کد

۵۰,۵۱۹ ريال

DIODE ZENER 270V 800MA
P6KE6.8A

P6KE6.8A

K74 :کد

۸,۰۰۰ ريال

یک دیود یک طرفه با توان PEAK PULSEPOWER 600W با ولتاژ 6.8 ولت می با?
P6KE200A

P6KE200A

K55 :کد

۲۴,۹۲۶ ريال

TRANSIENT VLTG SUPPRESSOR 1ns 200V/5W
زینر 36ولت

زینر 36ولت

1445 :کد

۸,۹۱۲ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 33ولت

زینر 33ولت

1444 :کد

۸,۴۴۵ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 30ولت

زینر 30ولت

1443 :کد

۱۲,۶۶۷ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 27ولت

زینر 27ولت

1442 :کد

۷,۵۴۱ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 22ولت

زینر 22ولت

1441 :کد

۶,۱۷۰ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 18ولت

زینر 18ولت

1440 :کد

۶,۱۷۰ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 16ولت

زینر 16ولت

1439 :کد

۶,۱۷۰ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 15ولت

زینر 15ولت

1438 :کد

۵,۶۶۵ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 12ولت

زینر 12ولت

1437 :کد

۵,۶۶۵ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 11ولت

زینر 11ولت

1436 :کد

۵,۶۰۸ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 10ولت

زینر 10ولت

1435 :کد

۶,۲۳۲ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 9.1ولت

زینر 9.1ولت

1434 :کد

۶,۲۳۲ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 8.2ولت

زینر 8.2ولت

1433 :کد

۶,۸۵۵ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 7.5ولت

زینر 7.5ولت

1432 :کد

۵,۰۰۰ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 6.8ولت

زینر 6.8ولت

1431 :کد

۵,۶۰۸ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 6.2ولت

زینر 6.2ولت

1430 :کد

۵,۰۹۹ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 5.6ولت

زینر 5.6ولت

1429 :کد

۶,۲۳۲ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 5.1ولت

زینر 5.1ولت

1428 :کد

۵,۰۹۹ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 4.7ولت

زینر 4.7ولت

1427 :کد

۵,۶۰۸ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
زینر 4.3ولت

زینر 4.3ولت

1426 :کد

۶,۲۳۲ ريال

قیمت تعداد 380 ریال
  • ۲

    از

    ۱