آخرین محصولات (خازن مولتی لایر)

1mfمیکروفاراد

1mfمیکروفاراد

1974 :کد

۶,۷۹۸ ريال

خازن مولتی لایر 1ufبا تلورانس 5% و 50ولت
680nfنانوفاراد

680nfنانوفاراد

1972 :کد

۶,۸۵۵ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
470nfنانوفاراد

470nfنانوفاراد

1970 :کد

۷,۵۴۱ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
330nfنانوفاراد

330nfنانوفاراد

1969 :کد

۶,۷۹۸ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
220nfنانوفاراد

220nfنانوفاراد

1968 :کد

۵,۲۱۲ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
150nfنانوفاراد

150nfنانوفاراد

1967 :کد

۹,۰۴۹ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
100nfنانوفاراد

100nfنانوفاراد

1966 :کد

۴,۰۰۰ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
68nfنانوفاراد

68nfنانوفاراد

1965 :کد

۲,۵۰۰ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
56nfنانوفاراد

56nfنانوفاراد

1964 :کد

۲,۵۰۰ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
47nfنانوفاراد

47nfنانوفاراد

1963 :کد

۵,۶۰۸ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
39nfنانوفاراد

39nfنانوفاراد

1962 :کد

۱۰,۵۵۶ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
33nfنانوفاراد

33nfنانوفاراد

1961 :کد

۶,۷۸۷ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
22nfنانوفاراد

22nfنانوفاراد

1960 :کد

۷,۵۴۱ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5% و 50ولت
10nfنانوفاراد

10nfنانوفاراد

1959 :کد

۳,۶۰۵ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5%و 50ولت
6.8nfنانوفاراد

6.8nfنانوفاراد

1958 :کد

۲۸,۳۲۵ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5%و 50ولت
4.7nfنانوفاراد

4.7nfنانوفاراد

1956 :کد

۶,۱۸۳ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5%و 50ولت
3.3nfنانوفاراد

3.3nfنانوفاراد

1955 :کد

۷,۵۴۱ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5%و 50ولت
2.2nfنانوفاراد

2.2nfنانوفاراد

1954 :کد

۱۶,۹۹۵ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5%و 50ولت
1NFنانو مولتی لایر

1NFنانو مولتی لایر

1953 :کد

۳,۵۰۰ ريال

خازن مولتی لایر با تلورانس 5%و 50ولت 1n