آخرین محصولات (تک سوییچ)

تک سوییچ 6*6*9.5

تک سوییچ 6*6*9.5

SIM17 :کد

۱۲,۰۶۴ ريال

تک سوییچ 2پایه با ارتفاع 9.5میلیمتر
تک سوییچ12*12سرد زرد

تک سوییچ12*12سرد زرد

SIM44 :کد

۲۴,۹۲۶ ريال

تک سوییچ 4پین ژاپنی
تک سوییچ12*12*10

تک سوییچ12*12*10

SIM22 :کد

۳۰,۱۶۰ ريال

کلید تک سوییچ12*12*10استاندارد 4پایهTAK
تک سوییچ12*12*8

تک سوییچ12*12*8

SIM21 :کد

۶۳,۱۸۶ ريال

کلید تک سوییچ 12*12*8 استاندارد 4پایه TAK
تک سوییچ12*12*5

تک سوییچ12*12*5

SIM20 :کد

۲۷,۴۱۹ ريال

کلید تک سوییچ12*12*5 استاندارد 4پایه
تک سوییچ6*6*21

تک سوییچ6*6*21

SIM19 :کد

۵۰,۵۱۹ ريال

تک سوییچ 4پایه 6*6*21 استاندارد TAK
تک سوییچ6*6*10

تک سوییچ6*6*10

SIM118 :کد

۱۳,۵۹۶ ريال

کلید تک سوییچ 6*6*10ریز 4پایه استانداردTAK
تک سوییچ6*6*10چهار پین

تک سوییچ6*6*10چهار پین

SIM17/1 :کد

۸,۰۰۰ ريال

کلید تک سوییچ ریز 4پین 6*6*10 استانداردtak
تک سوییچ6*6*4.3 دیپ4پایه

تک سوییچ6*6*4.3 دیپ4پایه

2032 :کد

۸,۵۰۰ ريال

تک سوییچ دیپ 4پایه با ارتفاع4.3میلی متر
تك سوييچ ١٢*١٢*٤.٣

تك سوييچ ١٢*١٢*٤.٣

3013 :کد

۶۳,۱۸۶ ريال

تك سوييچ ١٢*١٢*٤.٣ tak
تک سوییچریز 6*5*3

تک سوییچریز 6*5*3

2036 :کد

۵۰,۵۱۹ ريال

تک سوییچ 2پایه ریموتی مستطیلی tak
تک سوییچ 6*6*15 4پایه

تک سوییچ 6*6*15 4پایه

2035 :کد

۱۸,۰۰۰ ريال

تک سوییچ 6*6*12 4پایه استاندارد tak
تک سوییچ 6*6*9 4پایه

تک سوییچ 6*6*9 4پایه

2034 :کد

۱۲,۴۶۳ ريال

تک سوییچ 8میلی متری مینیاتوری tak
تک سوییچ 6*6*6

تک سوییچ 6*6*6

2033 :کد

۸,۵۰۰ ريال

تک سوییچ 2پایه با ارتفاع 6میلیمتر
تک سوییچ 6*6*6چهار پین

تک سوییچ 6*6*6چهار پین

Z22 :کد

۹,۰۶۴ ريال

تک سوییچ ریز 4پایه مینیاتوری tak