آخرین محصولات (تریستور)

BRX45

BRX45

Z111 :کد

۴۱,۷۰۰ ريال

SCR 0.8 A 80 V
BRX46

BRX46

Z110 :کد

۴۱,۷۰۰ ريال

SCR 0.8 A100 V
TIC106

TIC106

1762 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

Thyristor, 600V 5A
BT169

BT169

1761 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

Thyristor, 600V 0.8A 0,1W
BT152

BT152

1760 :کد

۱۹۸,۰۰۰ ريال

Thyristor for mains operation400..800V, 20A
BT151

BT151

1759 :کد

۹۵,۰۰۰ ريال

Fast thyristor500..800V, 12A