آخرین محصولات (الکترولیت 16ولت)

56UF 16v

56UF 16v

K88/1 :کد

۲۴,۹۲۶ ۲۴,۱۷۹ ريال

خازن الکترولیت مینیاتوری 56میکروفاراد 16ولت
1500UF 16V

1500UF 16V

2528 :کد

۳۵,۰۰۰ ۳۳,۹۵۰ ريال

1500میکروفاراد 16ولت
4700uf16v

4700uf16v

1860 :کد

۷۵,۰۰۰ ۷۲,۷۵۰ ريال

خازن الکترولیت قطب دار4700میکروفاراد 16ولت
3300uf16v

3300uf16v

1859 :کد

۸۵,۰۰۰ ۸۲,۴۵۰ ريال

خازن الکترولیت قطب دار3300میکروفاراد16ولت
2200uf16v

2200uf16v

1858 :کد

۴۵,۳۲۰ ۴۳,۹۶۱ ريال

خازن الکترولیت قطب دار2200میکروفاراد16ولت
1000uf16v

1000uf16v

1857 :کد

۲۴,۰۰۰ ۲۳,۲۸۰ ريال

خازن الکترولیت قطب دار1000میکروفاراد16ولت
470uf16v

470uf16v

1856 :کد

۱۲,۳۶۰ ۱۱,۹۹۰ ريال

خازن الکترولیت 470میکروفاراد16ولت
330uf16v

330uf16v

1855 :کد

۱۳,۵۹۶ ۱۳,۱۸۹ ريال

خازن الکترولیت 330میکروفاراد16ولت
220uf16v

220uf16v

1854 :کد

۸,۴۹۸ ۸,۲۴۴ ريال

خازن الکترولیت220میکروفاراد16ولت
100uf16v

100uf16v

1853 :کد

۹,۳۴۳ ۹,۰۶۳ ريال

خازن الکترولیت100میکروفاراد16ولت
47uf16v

47uf16v

1852 :کد

۹,۰۶۴ ۸,۷۹۳ ريال

خازن الکترولیت47میکروفاراد16ولت
33uf16v

33uf16v

1851 :کد

۸,۲۲۶ ۷,۹۸۰ ريال

خازن الکترولیت33میکروفاراد16ولت
22uf16v

22uf16v

1850 :کد

۱۳,۸۷۴ ۱۳,۴۵۸ ريال

خازن الکترولیت22میکروفاراد16ولت