آخرین محصولات (آپ امپ)

LM349n

LM349n

SIM69 :کد

۴۵۲,۴۰۷ ريال

Quad Op Amps
UA702 HMQB

UA702 HMQB

SIM63/1 :کد

۱,۵۷۳,۷۷۳ ريال

WIDEBAND DC OPAMP Wideband Dc Amplifier;Input
MOC3063

MOC3063

D84 :کد

۹۳,۴۷۳ ريال

OP.CP ZERO CRSG TRIC(20)800V 1.5KV/us 7500V 5ma
LM324copy

LM324copy

D5 :کد

۵۴,۳۸۴ ريال

QUAD OP.AMP.1mW/ 1MHZ
TL082سرامیک

TL082سرامیک

L32 :کد

۲,۲۴۳,۳۴۰ ريال

DUAL GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA CERAMIC
LM124j

LM124j

Q53 :کد

۷۰۰,۰۰۰ ريال

آپ امپ نظامی(سرامیک) 14پایه
LM324smd

LM324smd

D7 :کد

۴۹,۸۵۲ ريال

QUAD OP.AMP.1mW/1MHZ Vout=26V VCC=30V
UA741copy

UA741copy

D27 :کد

۶۸,۵۴۷ ريال

LM741 OP.AMP.BW=10KHZ.0.5v
NE5532

NE5532

2475 :کد

۹۳,۴۷۳ ريال

DUAL LOW NOISE OP.AMP
NE5532smd

NE5532smd

2474 :کد

۸۳,۹۹۸ ريال

DUAL LOW NOISE OP.AMP
LM224

LM224

D4 :کد

۲۲۶,۲۰۳ ريال

QUAD OP.AMP. \OP \LM
UA741 SMD اورجینال

UA741 SMD اورجینال

2294 :کد

۸۱,۸۸۵ ريال

اپ امپ تکی 8پایه با کیفیت جنس عالیLM741smd
LM358 SMDاورجینال

LM358 SMDاورجینال

G42 :کد

۴۹,۸۵۲ ريال

DUAL OP.AMPاورجینال
LM1458N

LM1458N

2251 :کد

۵۲,۴۸۰ ريال

DUAL,LOW POWER OPAMP
OP27

OP27

2173 :کد

۹۴۴,۳۲۴ ريال

SINGLE,LOW NOISE OPAMP
LM833

LM833

2171 :کد

۳۶۹,۳۱۵ ريال

DUAL,LOW NOISE OPAMP
LM348

LM348

2165 :کد

۳۰۶,۲۸۰ ريال

QUAD,OPAMP
UA741orginal

UA741orginal

2438 :کد

۱۴۴,۲۰۰ ريال

lm741OP.AMP.BW=10KHZ.0.5v/uS.VOF=1mV,22V
TL084

TL084

1800 :کد

۳۴۲,۷۳۳ ريال

QUAD GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT -OP.AMP,IB=0.4nA
TL082

TL082

1799 :کد

۴۸۲,۵۶۷ ريال

DUAL GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA
TL081

TL081

1798 :کد

۷۳,۶۴۵ ريال

SING GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA
TL074

TL074

1797 :کد

۲۳۶,۷۹۷ ريال

QUAD LW-NOISE,JFET-INPUT,OP.AMP.IB=0.2nA
TL072

TL072

1796 :کد

۳۱۷,۲۴۰ ريال

DUAL LW-NOISE JFET INPUT OP.AMP
TL071

TL071

1795 :کد

۲۷۴,۱۸۶ ريال

SING LW-NOISE,JFET-INPUT,OP.AMP.IB=0.2nA,BW=3MH
  • ۲

    از

    ۱