آخرین محصولات (آپ امپ)

TL082سرامیک

TL082سرامیک

L32 :کد

۴۰۰,۰۰۰ ريال

DUAL GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA CERAMIC
LM124j

LM124j

Q53 :کد

۷۰۰,۰۰۰ ريال

آپ امپ نظامی(سرامیک) 14پایه
LM324smd

LM324smd

D7 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

QUAD OP.AMP.1mW/1MHZ Vout=26V VCC=30V
UA741

UA741

D27 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

LM741 OP.AMP.BW=10KHZ.0.5v
NE5532

NE5532

2475 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

DUAL LOW NOISE OP.AMP
NE5532smd

NE5532smd

2474 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

DUAL LOW NOISE OP.AMP
LM224

LM224

2469 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

QUAD OP.AMP. \OP \LM
UA741 SMD اورجینال

UA741 SMD اورجینال

2294 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

اپ امپ تکی 8پایه با کیفیت جنس عالیLM741smd
LM358 SMDاورجینال

LM358 SMDاورجینال

G42 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

DUAL OP.AMPاورجینال
LM1458N

LM1458N

2251 :کد

۱۱,۷۴۰ ريال

DUAL,LOW POWER OPAMP
OP27

OP27

2173 :کد

۳۵۰,۰۰۰ ريال

SINGLE,LOW NOISE OPAMP
LM833

LM833

2171 :کد

۱۵۰,۰۰۰ ريال

DUAL,LOW NOISE OPAMP
LM348

LM348

2165 :کد

۱۳۰,۰۰۰ ريال

QUAD,OPAMP
UA741

UA741

1801 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

OP.AMP.BW=10KHZ.0.5v/uS.VOF=1mV,22V
TL084

TL084

1800 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

QUAD GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT -OP.AMP,IB=0.4nA
TL082

TL082

1799 :کد

۱۳۶,۰۰۰ ريال

DUAL GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA
TL081

TL081

1798 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

SING GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA
TL074

TL074

1797 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

QUAD LW-NOISE,JFET-INPUT,OP.AMP.IB=0.2nA
TL072

TL072

1796 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

DUAL LW-NOISE JFET INPUT OP.AMP
TL071

TL071

1795 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

SING LW-NOISE,JFET-INPUT,OP.AMP.IB=0.2nA,BW=3MH
TL064

TL064

1794 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

QUAD LW-PWR. JFET INPUT OFFSET VLTG
TL062

TL062

1793 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

DUAL LW-PWR. JFET-INPUT,0P.AMP.IB=0.4nA,BW=1MH
TL061

TL061

1792 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

SING LW-PWR. JFET-INPUT,OP.AMP.IB=0.2nA,BW=1MHZ
OP07

OP07

1791 :کد

۱۶۸,۰۰۰ ريال

COMPENSATED DUAL LOW NOISE OP.AMP
  • ۲

    از

    ۱