آخرین محصولات (IDC*BOX)

BOX2*4

BOX2*4

2531 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

کانکتور نری باکس 8پین روی بردی

BOX2*17

BOX2*17

1196 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 34پین روبردی

BOX2*15

BOX2*15

1195 :کد

۱۹,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 30پین روبردی

BOX2*13

BOX2*13

1194 :کد

۱۷,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 26پین روبردی

BOX2*10

BOX2*10

1193 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 20پین روبردی

BOX2*8

BOX2*8

1192 :کد

۱۳,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 16پین روبردی

BOX2*5

BOX2*5

1192 :کد

۱۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 10پین روبردی

BOX2*3

BOX2*3

1191 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 6پین رو بردی

IDC2*20

IDC2*20

1190 :کد

۲۴,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت40پین خور پرسی قفل شو

IDC2*17

IDC2*17

1189 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 34پین خور پرسی قفل شو

IDC2*15

IDC2*15

1188 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت30پین خور پرسی قفل شو

IDC2*13

IDC2*13

1187 :کد

۱۷,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت20پین خور پرسی قفل شو

IDC2*10

IDC2*10

1186 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 20پین خور پرسی قفل شو

IDC2*8

IDC2*8

1185 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 16پین خور پرسی قفل شو

IDC2*7

IDC2*7

1184 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

کانکتور فلت 14 پین خور کیفیت عالی با قفل

  • 2

    از

    1