آخرین محصولات (EEPROM)

24C32 SMD

24C32 SMD

2265 :کد

EEPROM 32K BIT SERIAL CMOS

24C02 SMD

24C02 SMD

2264 :کد

2k Serial Cmos Eeprom (256 X 8);Self

24C08 SMD

24C08 SMD

2263 :کد

EEPROM 8K BIT( 1K*8) SERIAL SO-8 CMOS

24C64

24C64

1825 :کد

MM EEPROM 64K BIT SERIAL

24C32

24C32

1824 :کد

MM EEPROM 32K BIT SERIAL CMOS--2-Wire Serial Cmos Eeprom 32k

24C16

24C16

1823 :کد

MM EEPROM 16KBIT(2K*8) SERIAL CMOS

24C08

24C08

1822 :کد

MM EEPROM 8K BIT( 1K*8) SERIAL 2WIRE CMOS

24C04

24C04

1821 :کد

MM EEPROM 4K BIT(512*8) SERIAL 2WIRE VCC:1.8-2.7

24C02

24C02

1820 :کد

,2k Serial Cmos Eeprom (256 X 8);Self

27C512

27C512

1819 :کد

CMOS 256KBIT (32KB*8) UV EPROM27256

93C46

93C46

1807 :کد

MM EEPROM 1K BIT (128*8/64*16) SERIAL CMOC 4ma