آخرین محصولات (ولوم مولتی ترن)

ولوم مولتی ترن 100کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 100کیلو اهم

H8 :کد

۷۳۰,۰۰۰ ريال

ولوم مولتی ترن 100کیلو اهم 10 دور
ولوم مولتی ترن 50کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 50کیلو اهم

H3 :کد

۵۵۰,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر 50کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
ولوم مولتی ترن 10 کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 10 کیلو اهم

G97 :کد

۷۰۰,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر10کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
ولوم مولتی ترن 5کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 5کیلو اهم

H9 :کد

۳۶۰,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر 5کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
ولوم مولتی ترن 2کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 2کیلو اهم

H4 :کد

۳۸۰,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر 2کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
وام مولتی ترن 1کیلو اهم

وام مولتی ترن 1کیلو اهم

G98 :کد

۳۸۵,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر 1کیلو اهم با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد