آخرین محصولات (ولوم مولتی ترن)

ولوم مولتی ترن 100کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 100کیلو اهم

H8 :کد

۸۰۰,۰۰۰ ريال

ولوم مولتی ترن 100Kده دور
ولوم مولتی ترن 50کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 50کیلو اهم

H3 :کد

۹۶۳,۰۵۰ ريال

پتانسیمتر 50K با چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
ولوم مولتی ترن 10 کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 10 کیلو اهم

G97 :کد

۸۸۰,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر10Kبا چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
ولوم مولتی ترن 5کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 5کیلو اهم

H9 :کد

۸۲۰,۰۰۰ ريال

پتانسیمتر 5Kبا چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
ولوم مولتی ترن 2کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 2کیلو اهم

H4 :کد

۱,۰۲۸,۱۹۸ ريال

پتانسیمتر2Kبا چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد
ولوم مولتی ترن 1کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 1کیلو اهم

G98 :کد

۱,۸۵۰,۷۹۷ ريال

پتانسیمتر 1Kبا چرخش 10 دور قابل تنظیم میباشد