آخرین محصولات (مقاومت آرایه ای 5پین)

مقاومت ارایه ای 10کیلو اهم

مقاومت ارایه ای 10کیلو اهم

2243 :کد

۳۵,۷۴۱ ريال

مقاومت 5پینARRAY20Kبا یک پایه مشترک
مقاومت ارایه ای 1کیلواهم

مقاومت ارایه ای 1کیلواهم

3028 :کد

۳۷,۷۰۱ ريال

مقاومت 5پین ARRAY1Kبا یک پایه مشترک