آخرین محصولات (مقاومت آرایه ای)

ممقاومت ارایه ای 10کیلو اهم

ممقاومت ارایه ای 10کیلو اهم

3021 :کد

۵۰,۳۶۸ ريال

مقاومتARRAY 10K پایه مشترک9پین
مقاومتت ارایه ای 6.8کیلو اهم

مقاومتت ارایه ای 6.8کیلو اهم

3022 :کد

۴۸,۲۵۷ ريال

مقااومتARRAY6.8K پایه مشترک 9پین
مقاومت ارایه ای 4.7کیلو اهم

مقاومت ارایه ای 4.7کیلو اهم

3023 :کد

۰ ريال

مقاومتARRAY4.7K پایه مشترک9پایه
مقاومت 3.3کیلو اهم

مقاومت 3.3کیلو اهم

2232 :کد

۵۲,۹۳۲ ريال

مقاومتARRAY3.3K پایه مشترک9پایه
مقاومت ارایه ای 2.2کیلو اهم

مقاومت ارایه ای 2.2کیلو اهم

3024 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

مقاوممتARRAY2.2Kپایه مشترک9پایه
مقاومت ارایه ای 1کیلو اهم

مقاومت ارایه ای 1کیلو اهم

3025 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

مقاومتARRAY1K پایه مشترک9پایه
مقاومت ارایه ای330اهم

مقاومت ارایه ای330اهم

3026 :کد

۳۳,۹۹۰ ريال

مقاومتARRAY330 پایه مشترک9پایه
مقاومت ارایه ای 220اهم

مقاومت ارایه ای 220اهم

3027 :کد

۴۴,۰۳۵ ريال

مقاومتARRAY220پایه مشترک9پین