آخرین محصولات (مبدل)

LNK562pn

LNK562pn

k73/1 :کد

۶۵۰,۰۰۰ ريال

AC/DC Converters 1.6W 85-265 VAC 2.1W 230 VAC
MAX232 orginal

MAX232 orginal

2450 :کد

۲۸۰,۰۰۰ ريال

+5V POWERED DUAL RS-232 TRANSMITER/RECVR
LM2907 -14pin

LM2907 -14pin

D32 :کد

۸۶۴,۵۴۹ ريال

Frequency to Voltage Converter
ICL7667اورجینال

ICL7667اورجینال

F33 :کد

۲۷۰,۰۰۰ ريال

DUAL POWER MOSFET DRIVER.30ns 1nF 15V
ICL7660اورجینال

ICL7660اورجینال

F34 :کد

۸۹,۰۰۰ ريال

VOLT.CONVER. +5V/+-5V FOR RS232 Vout=NVi
FT232 BL

FT232 BL

2085 :کد

۱,۱۴۳,۶۸۴ ريال

USB High Speed to Serial UART/FIFO/JTAG/SPI/I2C
FT232 RL اورجینال

FT232 RL اورجینال

2079 :کد

۷۹۳,۱۰۰ ريال

SERIAL TO USB/1024BIT EEPROM