آخرین محصولات (فتوسل)

فتوسل 12میلیمتر

فتوسل 12میلیمتر

2240 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

سنسور مقاومت نوری 12میلیمترLDR
فتوسل 5میلینتر

فتوسل 5میلینتر

2239 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

سنسور مقاومت نوری LDR