آخرین محصولات (خازن SMD)

22NF  0805

22NF 0805

Z109 :کد

۱,۷۰۰ ريال

حداقل تعداد خرید50عدد خازن22نانوفارادSMDسایز805
68NF  0805

68NF 0805

Z108 :کد

۱,۷۵۰ ريال

حداقل تعداد خرید 50عدد خازن68نانوفارادSMDسایز805
47NF  0805

47NF 0805

Z107 :کد

۱,۷۰۰ ريال

حداقل تعداد خرید50عدد خازن47نانوفارادSMDسایز805
100NF 0805

100NF 0805

Z106 :کد

۱,۵۰۰ ريال

حداقل تعداد خرید 50عدد خازن100نانوفارادSMDسایز805