آخرین محصولات (خازن سرامیک(عدسی))

220نانوفاراد درشت

220نانوفاراد درشت

A54 :کد

۴,۵۰۰ ۴,۲۷۵ ريال

خازن سرامیک سایز بزرگ استاندارد با 10%خطا 220n
100NF

100NF

A50 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک 100نانوفاراد با تلورانس 10% 100n
68نانوفاراد

68نانوفاراد

A49 :کد

۴,۲۲۳ ۴,۰۱۲ ريال

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 68n
47نانوفاراد

47نانوفاراد

A48 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک 47نانوفاراد با تلورانس 10% 47n
33نانوفاراد

33نانوفاراد

A47 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک33نانوفاراد با تلورانس 10% 33n
22نانوفاراد

22نانوفاراد

A46 :کد

۴,۰۰۰ ۳,۸۰۰ ريال

خازن سرامیک 22نانوفاراد با تلورانس 10% 22n
20نانوفاراد

20نانوفاراد

A45 :کد

۳,۷۷۱ ۳,۵۸۳ ريال

خازن سرامیک 20نانوفاراد با تلورانس 10% 20n
15نانوفاراد

15نانوفاراد

A44 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک 15نانوفاراد با تلورانس 10% 15n
10نانوفاراد

10نانوفاراد

A43 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک 10نانوفاراد با تلورانس 10% 10n
5.6نانوفاراد

5.6نانوفاراد

A42 :کد

۶,۱۸۳ ۵,۸۷۴ ريال

خازن سرامیک5.6نانوفاراد با تلورانس 10% 5.6n
4.7نانوفاراد

4.7نانوفاراد

A40 :کد

۵,۰۰۰ ۴,۷۵۰ ريال

خازن سرامیک4.7نانوفاراد با تلورانس 10% 4.7n
3.9نانوفاراد

3.9نانوفاراد

0 :کد

۵۴۱,۵۳۱ ۵۳۰,۷۰۱ ريال

خازن سرامیک 3.9نانوفاراد با تلورانس 10% 3.9n
3.3نانوفاراد

3.3نانوفاراد

A38 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک3.3نانوفاراد با تلورانس 10% 3.3n
2.7نانوفاراد

2.7نانوفاراد

A37 :کد

۶,۲۳۲ ۵,۹۲۱ ريال

خازن سرامیک 2.7نانوفاراد با تلورانس 10% 2.7n
2.2نانوفاراد

2.2نانوفاراد

A36 :کد

۴,۰۰۰ ۳,۸۰۰ ريال

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 2.2n
1.5نانوفاراد

1.5نانوفاراد

A35 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک با تلورانس 10% 1.5n
1نانوفاراد

1نانوفاراد

A32 :کد

۴,۰۰۰ ۳,۸۰۰ ريال

خازن سرامیک 1نانو فاراد با تلورانس 10% 1n
820پیکوفاراد

820پیکوفاراد

A33 :کد

۶,۱۸۳ ۵,۸۷۴ ريال

خازن سرامیک 820پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 820p
680پیکوفاراد

680پیکوفاراد

A32 :کد

۴,۰۰۰ ۳,۸۰۰ ريال

خازن سرامیک680پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 680
560PFپیکو مولتی لایر

560PFپیکو مولتی لایر

A31 :کد

۵,۰۰۰ ۴,۷۵۰ ريال

خازن سرامیک 560پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 560p
470پیکوفاراد

470پیکوفاراد

A30 :کد

۴,۰۰۰ ۳,۸۰۰ ريال

خازن سرامیک 470پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 470p
390پیکوفاراد

390پیکوفاراد

A29 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک 390پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 390p
330پیکوفاراد

330پیکوفاراد

A28 :کد

۳,۰۰۰ ۲,۸۵۰ ريال

خازن سرامیک 330پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10%
270پیکوفاراد

270پیکوفاراد

A27 :کد

۴,۱۱۳ ۳,۹۰۸ ريال

خازن سرامیک 270پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 270p
  • ۳

    از

    ۱