آخرین محصولات (خازن سرامیک(عدسی))

150نانوفاراد درشت

150نانوفاراد درشت

1952 :کد

۷۴,۲۴۴ ريال

خازن سرامیک سایز بزرگ استاندارد با 10%خطا 150n
100نانوفاراد

100نانوفاراد

1951 :کد

۷۴,۲۴۳ ريال

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 100n
68نانوفاراد

68نانوفاراد

1950 :کد

۷۴,۲۴۱ ريال

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 68n
47نانوفاراد

47نانوفاراد

1948 :کد

۷۴,۲۳۸ ريال

خازن سرامیک 47نانوفاراد با تلورانس 10% 47n
33نانوفاراد

33نانوفاراد

1947 :کد

۱,۵۰۰ ريال

خازن سرامیک33نانوفاراد با تلورانس 10% 33n
22نانوفاراد

22نانوفاراد

1946 :کد

۱,۵۰۰ ريال

خازن سرامیک 22نانوفاراد با تلورانس 10% 22n
20نانوفاراد

20نانوفاراد

1945 :کد

۷,۴۲۳ ريال

خازن سرامیک 20نانوفاراد با تلورانس 10% 20n
15نانوفاراد

15نانوفاراد

1944 :کد

۷۴,۲۲۱ ريال

خازن سرامیک 15نانوفاراد با تلورانس 10% 15n
10نانوفاراد

10نانوفاراد

1943 :کد

۱,۵۰۰ ريال

خازن سرامیک 10نانوفاراد با تلورانس 10% 10n
5.6نانوفاراد

5.6نانوفاراد

1942 :کد

۷,۴۲۱ ريال

خازن سرامیک5.6نانوفاراد با تلورانس 10% 5.6n
4.7نانوفاراد

4.7نانوفاراد

1941 :کد

۷۴,۲۰۱ ريال

خازن سرامیک4.7نانوفاراد با تلورانس 10% 4.7n
3.9نانوفاراد

3.9نانوفاراد

1940 :کد

۷,۴۲۰ ريال

خازن سرامیک 3.9نانوفاراد با تلورانس 10% 3.9n
3.3نانوفاراد

3.3نانوفاراد

1939 :کد

۱,۵۰۰ ريال

خازن سرامیک3.3نانوفاراد با تلورانس 10% 3.3n
2.7نانوفاراد

2.7نانوفاراد

1938 :کد

۷۴,۱۹۵ ريال

خازن سرامیک 2.7نانوفاراد با تلورانس 10% 2.7n
2.2نانوفاراد

2.2نانوفاراد

1937 :کد

۷۴,۱۹۴ ريال

خازن سرامیک 2.2نانوفاراد با تلورانس 10% 2.2n
1.5نانوفاراد

1.5نانوفاراد

1936 :کد

۷۴,۱۹۳ ريال

خازن سرامیک با تلورانس 10% 1.5n
1نانوفاراد

1نانوفاراد

1936 :کد

۷۴,۱۹۳ ريال

خازن سرامیک 1نانو فاراد با تلورانس 10% 1n
820پیکوفاراد

820پیکوفاراد

1933 :کد

۷۴,۱۸۳ ريال

خازن سرامیک 820پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 820p
680پیکوفاراد

680پیکوفاراد

1932 :کد

۷۴,۱۸۲ ريال

خازن سرامیک680پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 680
560پیکوفاراد

560پیکوفاراد

1931 :کد

۱,۵۰۰ ريال

خازن سرامیک 560پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 560p
470پیکوفاراد

470پیکوفاراد

1930 :کد

۱,۵۰۰ ريال

خازن سرامیک 470پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 470p
390پیکوفاراد

390پیکوفاراد

1929 :کد

۷۴,۱۷۵ ريال

خازن سرامیک 390پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 390p
330پیکوفاراد

330پیکوفاراد

1928 :کد

۷۴,۱۷۴ ريال

خازن سرامیک 330پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10%
270پیکوفاراد

270پیکوفاراد

1927 :کد

۷۴,۱۷۴ ريال

خازن سرامیک 270پیکو فاراد 50 ولت با تلورانس 10% 270p
  • ۳

    از

    ۱