آخرین محصولات (خازن تانتالیوم)

10uf 25v tantalum

10uf 25v tantalum

I59/3 :کد

۱۰۵,۰۰۰ ريال

خازن تانتالیوم10میکروفاراد25ولت قطره ای
10uf 10v tantalum

10uf 10v tantalum

I59/2 :کد

۱۰۵,۵۶۲ ريال

خازن تانتالیوم10میکروفاراد 10ولت قطره ای
10uf 3v tantalum

10uf 3v tantalum

I59/1 :کد

۷۰,۵۷۶ ريال

خازن تانتالیوم10میکروفاراد 3ولت قطری ای
4.7uf 25v tantalum

4.7uf 25v tantalum

I58/2 :کد

۸۹,۱۱۰ ريال

خازن تانتالیوم 4.7میکروفاراد 25ولت قطره ای
4.7uf 35v tantalum

4.7uf 35v tantalum

I58/1 :کد

۷۵,۴۰۱ ريال

خازن تانتالیوم 4.7میکروفاراد 35ولت قطره ای
4.7uf 16v tantalum

4.7uf 16v tantalum

I57/1 :کد

۶۳,۱۸۶ ريال

خازن تانتالیوم 4.7میکروفاراد16ولت قطره ای با خطای 1%
22uf 10v tantalum

22uf 10v tantalum

I56/1 :کد

۷,۰۰۰ ريال

خازن تانتالیوم 22میکروفاراد 10ولت قطری ای با خطای 1%
1uf 35v tantalum

1uf 35v tantalum

I55/1 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

خازن تانتالیوم 1میکروفاراد 35ولت قطره ای با ضریب خطا 1%
3.3uf 25v tantalum

3.3uf 25v tantalum

Z84 :کد

۱۲۳,۵۰۷ ريال

خازن تانتالیوم3.3میکروفاراد16ولت 1%خطا
2.2uf 25v tantalum

2.2uf 25v tantalum

Z83 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

خازن تانتالیوم 2.2میکروفاراد25ولت1%خطا
1uf 25v  tntalum

1uf 25v tntalum

I56 :کد

۱۳۸,۵۸۸ ريال

خازن تانتالیوم1میکروفاراد25ولتبا خطای 1%
1uf 16v  tantalum

1uf 16v tantalum

I55 :کد

۷۹,۳۱۰ ريال

خازن تانتالیوم 1میکروفاراد 16ولت 1%خطا