آخرین محصولات (تریمر)

تریمر70پیکوفاراد

تریمر70پیکوفاراد

Z79 :کد

۷۹,۳۱۰ ريال

خازن متغیر2تا70پیکوفارادTRIMER70PF
تریمر12پیکوفاراد

تریمر12پیکوفاراد

Z78 :کد

۸۲,۲۵۶ ريال

خازن متغیر 2تا12پیکوفارادTRIMER12PF
تریمر40پیکووفاراد

تریمر40پیکووفاراد

Z77 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

خازن متغیر2تا40پیکوفارادTRIMER40PF
تریمر60پیکوفاراد

تریمر60پیکوفاراد

Z76 :کد

۶۸,۵۴۷ ريال

خازن متغیر۲تا6۰پیکوفاراد یا TRIMER60۰P
تریمر20پیکوفاراد

تریمر20پیکوفاراد

Z75 :کد

۱۱۳,۳۰۰ ريال

خازن متغیر۲تا20پیکوفاراد یا TRIMER20P
تریمر50پیکوفاراد

تریمر50پیکوفاراد

Z72 :کد

۷۹,۳۱۰ ريال

خازن متغیر2تا50پیکوفاراد یا TRIMER50P