آخرین محصولات (ترمینال روی بردی)

ترمینال 3پین DG128

ترمینال 3پین DG128

1593 :کد

۳۹,۰۰۰ ريال

ترمینال سبز رنگ 3پین با پایه استاندارد
ترمینال 2پین DG128

ترمینال 2پین DG128

1592 :کد

۲۶,۰۰۰ ريال

ترمینال سبز 2پین با پایه استاندارد
ترمینال3پین KF300

ترمینال3پین KF300

1591 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

ترمینال 3پین آبی با پایه استاندارد
ترمینال 2پین KF300

ترمینال 2پین KF300

1590 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

ترمینال 2پین ابی با پایه استاندارد