آخرین محصولات (ای سی های گیرنده و فرستنده)

PCF8574ap

PCF8574ap

F39 :کد

۹۸,۵۰۰ ريال

REMOTE 8-BIT I/O EXPANDER FOR I2CBUS PORT
PT2399

PT2399

2192 :کد

۱۶۱,۰۰۰ ريال

ECHO AUDIO PROCESSOR IC UTILIZ
PT2253

PT2253

2191 :کد

۱۲۰,۰۰۰ ريال

2-ch Volume Controller Ic,10dB
PT2272-L2

PT2272-L2

2190 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

2-ch Remote Control Decoder Paired
PT2272-M6

PT2272-M6

2188 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

6-ch Remote Control Decoder Paired
PT2272-M4

PT2272-M4

2187 :کد

۱۷۵,۰۰۰ ريال

4-ch Remote Control Decoder Paired
PT2272-M2

PT2272-M2

2186 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

2-ch Remote Control Decoder Paired
PT2262

PT2262

2185 :کد

۹۵,۰۰۰ ريال

Remote Control Encoder