آخرین محصولات (گاز و دود)

MQ5

MQ5

1992 :کد

MQ2

MQ2

1991 :کد

سنسور دود-گاز مایع - ایزو بوتان - متان - الکل - هیدروژن- پر

MQ9

MQ9

1990 :کد

سنسور گاز مونو اکسید کربنCO و گاز شهری LPG و گاز CH4