آخرین محصولات (کانکتورهای XH)

XH9پین نری

XH9پین نری

2533 :کد

۹,۰۰۰ ريال

کانکتور نری روی بردیXH9P
کانکتور سیمدار9پین

کانکتور سیمدار9پین

2532 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XH9پین با سیم 25سانتی
XH10Pنری

XH10Pنری

1563 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 10پین ریز نصب روبردی xh
XH8Pنری

XH8Pنری

1562 :کد

۹,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 8پین ریز نصب روبردی xh
XH5پین نری

XH5پین نری

1561 :کد

۷,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 5پین ریز نصب روبردی xh
XH4Pنری

XH4Pنری

1560 :کد

۶,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 4پین ریز نصب روبردی xh
XH3Pنری

XH3Pنری

1559 :کد

۴,۵۰۰ ريال

کانکتور نری 3پین ریز نصب روبردی xh
XH2Pنری

XH2Pنری

1558 :کد

۳,۰۰۰ ريال

کانکتور نری 2پین ریز نصب روبردی xh
کانکتور سیمدار 10پین

کانکتور سیمدار 10پین

1557 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری xh
کانکتور سیمدار 8پین

کانکتور سیمدار 8پین

1556 :کد

۵۲,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری xh
کانکتور سیمدار 6پین

کانکتور سیمدار 6پین

G65 :کد

۴۲,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار6 XHبا سیم 30سانتی متری xh
کانکتور سیمدار 5پین

کانکتور سیمدار 5پین

1554 :کد

۳۲,۵۰۰ ريال

کانکتور سیمدارXH با سیم 30سانتی متری xh
کانکتور سیمدار 4پین

کانکتور سیمدار 4پین

1553 :کد

۲۸,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری xh
کانکتور سیمدار 3پین

کانکتور سیمدار 3پین

1552 :کد

۲۱,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدار XHبا سیم 30سانتی متری XH3P
کانکتور سیمدار 2پین

کانکتور سیمدار 2پین

1551 :کد

۱۴,۰۰۰ ريال

کانکتور سیمدارXH با سیم 30سانتی متری XH2P