آخرین محصولات (پل دیود(یکسوساز))

DB107 smd

DB107 smd

2502 :کد

پل دیود ریز اس ام دی 1امپر 700ولت

پل دیود3510

پل دیود3510

1473 :کد

دیود پل35امپری 1000ولت معروف به3510

پل دیود گرد

پل دیود گرد

1464 :کد

پل دیود گرد1.5امپر 1000ولت

پل  دیود 25امپر  تخت

پل دیود 25امپر تخت

2152 :کد

پل دیود شانه ای 25امپر 1000ولت

پل دیود ای سی

پل دیود ای سی

7777 :کد

پل دیود شکل ای سی 1امپر

پل دیود 8آمپر

پل دیود 8آمپر

77777 :کد

پل دیود 8امپر 1000ولت شانه ای

پل دیود 6آمپر

پل دیود 6آمپر

777777 :کد

پل دیود 6آمپر 1000ولت شانه ای

پل دیود 4امپر

پل دیود 4امپر

1166 :کد

پل دیود 4آمپر 1000ولت شانه ای

پل دیود 2امپر تخت

پل دیود 2امپر تخت

1165 :کد

پل دیود 2امپر 1000ولت پایه ردیفی ایستاده